Thông báo về việc giảng dạy trực tiếp các học phần còn lại của Học kì 1 năm học 2020 - 2021 đối với Lớp Luật K2020 Huế

Trường Đại học Luật thông báo về việc giảng dạy trực tiếp đối với các học phần còn lại của Học kì 1 năm học 2020 - 2021 đối với Lớp Luật K2020 Huế, đào tạo tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Chi tiết sinh viên xem thông báo dưới đây:
Thời khóa biểu toàn năm học sinh viên tải file đính kèm cuối thông báo.